Emília Boix, neix i viu a Sabadell.

El treball d’Emília Boix, formalment heterogeni, en diferents disciplines artístiques, troba les seves fons en imatges de la ciutat. L’observació de l’espai, de les formes, de l’arquitectura i les dificultats de comunicació, l’han portat a imaginar un espai, que s’ha de construir d’una altra manera des d’una altra visió, en el qual existeixi comunicació. Mitjançant el ple i el buit pretén generar un espai transitable per a les persones. A través del tema el lloc on trepitja i el lloc on transita, convida a pensar sobre un espai urbà i arquitectònic real o imaginari i transforma aquesta informació en formes abstractes.

Estudis:
Universitat de Barcelona, Grau de Belles Arts
Escola Massana de Barcelona. Centre d’Art i Disseny. Massana Permanent
Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell

Exposicions:
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell-Fundació Privada. Exposicions individuals i col·lectives
Taller Galeria Fort de Cadaqués – Mini Print Internacional
“Centro de Arte Faro Cabo Mayor” de Santander – Mini Print Internacional de Cantabria
Raval Tallers de Sabadell
AIMPE – Japó – Mini Print Awagami
On paper de Barcelona (exposició a través de web)

Emília Boix, nace y vive en Sabadell.

El trabajo de Emília Boix, formalmente heterogéneo, en diferentes disciplinas artísticas, encuentra sus fuentes en imágenes de la ciudad. La observación del espacio, de las formas, de la arquitectura y las dificultades de comunicación, la han llevado a imaginar un espacio, que se tiene que construir de otro modo desde otra visión, en el cual exista comunicación. Mediante el pleno y el vacío pretende generar un espacio transitable para las personas. A través del tema el lugar donde pisa y el lugar donde transita, invita a pensar sobre un espacio urbano y arquitectónico real o imaginario y transforma esta información en formas abstractas.

Estudios:
Universitat de Barcelona, Grado de Belles Artes
Escola Massana de Barcelona. Centro de Arte y Diseño. Massana permanent
Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell

Exposiciones:
Academia de Bellas Artes de Sabadell-Fundación Privada. Exposiciones individuales y colectivas
Taller Galería Fort de Cadaqués – Mini Print Internacional de Cadaqués
Centro de Arte Faro Cabo Mayor de Santander – Mini Print Internacional de Cantabria
Raval Tallers de Sabadell
AIMPE – Japón – Mini Print Awagami
On paper de Barcelona (exposición a través de web)

Emília Boix, was born and lives in Sabadell.

The work of Emília Boix, formally heterogeneous, in different artistic disciplines, finds his sources in images of the city. The observation of the space, the shapes, the architecture and the communication difficulties, have brought her to imagine a space, that has to be built indiffent way from another view, in which exists communication. Through the plenum and the void pretends to generate a space transitable for the people. Through the place where it steps on and the place where it travels, invites to think on an urban and architectural space real or imaginary and transforms this information in abstract shapes.

Studies:
University de Barcelona, Degree in Fine Arts
Escola Massana de Barcelona. Art and Design Center. Massana permanent
Escola Industrial d’Arts i Oficis of Sabadell
Exhibitions:
Academy of Fine Arts of Sabadell (Spain) – Private Foundation. Exhibitions Individuals and colletives
“Taller Galeria Fort” of Cadaqués  –  Mini Print International of Cadaqués (Spain)
“Centro de Arte Faro Cabo Mayor de Santander” –  Mini Print International of Cantabria, Santander (Spain)
Raval Tallers of Sabadell (Spain)
AIMPE – JapanMiniprint Awagami
On Paper of Barcelona (exhibition through the web)